กราบขอบพระคุณ อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Pali English Program

กราบขอบพระคุณ อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ทั้งยังนำความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ เข้ามาฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง ท่านปวารณาเข้ามาข่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ เห็นลูกหลานมีพัฒนาการไปมาก ความเหน็ดเหนื่อยมลายหายสิ้น

ยังไม่ครบพรรษา ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทำวัตร ให้ศีล ให้พร อนุโมทนา ได้ทั้ง ๓ ภาษา Pali Thai English หลายท่านสงสัย มีวิธีฝึกหัดสอนกันอย่างไร ?

การเรียนบาลีแบบใหม่ หลักสูตรใหม่ แต่เนื้อหาคัมภีร์บาลีใหญ่แบบโบราณ “เตปิฎกบาลีศากยสีหะ” เปิดการเรียนการสอน Pali English Program

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง