กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์เจ้าคุณ พระสิทธิธรรมวิเทศ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์เจ้าคุณ พระสิทธิธรรมวิเทศ (วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.๕) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ท่านทำหน้าที่พระธรรมทูต จำพรรษาที่อเมริกา หลายปี สร้างพัฒนาวัดวาอารามหลายแห่ง ทั้งไทยและต่างประเทศ ท่านเห็นความสำคัญการพัฒนาศาสนทายาทในการสืบทอดอายุ เผยแผ่พระศาสนา เห็นด้วยกับหลักสูตรนวัตกรรม “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ”

ก่อนกลับได้ร่วมอุปถัมภ์โครงการ ๓,๐๐๐ บาท

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง