ขออนุโมทนาบุญ คุณวีรพงษ์ คุณปฏิญญา ด.ญ.กังสดาร วิสูตร

“ให้อะไร

ชื่อว่าให้ความสุข”

ขออนุโมทนาบุญ คุณวีรพงษ์ คุณปฏิญญา ด.ญ.กังสดาร วิสูตร ครอบครัวที่อุปถัมภ์บำรุงหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) คุณวีรพงษ์ จะพาครอบครัว มาทำบุญ และพักค้างปฏิบัติธรรม เป็นศิษย์รับคำสอนจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที อย่างสม่ำเสมอ ได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุขตอบ โดยบริจาคปัจจัยอุปถัมภ์ค่าน้ำมันรถขนหินคลุก ปูอัดถนนเป็นที่สัญจรปฏิบัติศาสนกิจพระสงฆ์สามเณรที่จะจำพรรษาปีนี้

ในกินททสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ มีเทวดาตนหนึ่ง เข้าทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับการให้ โดยมีปัญหาข้อหนึ่ง ได้ถามว่า “ให้อะไร ชื่อว่า ให้ความสุข”? พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสตอบว่า “ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุข”

ในคัมภีร์อรรถกถา ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า “… บุคคลให้รองเท้า ไม้เท้าคนแก่ เตียง ตั่ง. อนึ่ง บุคคลใดย่อมชำระหนทางย่อมทำบันได ย่อมทำสะพาน ย่อมมอบเรือให้แม้ทั้งหมดนี้ ก็ชื่อว่าให้ยานเหมือนกัน…”

บัดนี้ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้นำพาสร้างถนนภายในโครงการสร้างวัดและโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร เชื่อมไปยังโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คุณธิติพรชัย คุณวรินนภัส สินสมุทรธาวิน เจ้าของโรงโม่หินศิลาสินสมุทร ๒ อู่ทอง สุพรรณบุรี ได้ปวารณาหินคลุก งวดแรกจำนวน ๒๐ คันสิบล้อรถพ่วง ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ จึงได้ว่าจ้างรถขน เกรด บดอัด เที่ยวละ ๕,๐๐๐ บาท มีปริมาณงานที่ต้องใช้ประมาณ ๕๐ คัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างถนน ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง