เรือนไทยน้อยหลังนี้ จะเป็นที่พักพระวิปัสสนาจารย์

เรือนไทยน้อยหลังนี้

จะเป็นที่พักพระวิปัสสนาจารย์

ณ มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

บ้านไม้ทรงไทย ที่รื้อถอนจากบ้านผม ๒ หลัง กำลังถูกประกอบโครงขึ้นมาอีกครั้ง ณ ผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ ณ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย รางพิกุล กำแพงแสน ผมมีความผูกพันธ์กับบ้านไม้ทั้ง ๒ หลังนี้ สร้างขึ้นโครงเพื่อให้เป็นที่สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร ณ บ้านริมน้ำนครชัยศรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ได้ต้อนรับพระสงฆ์ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เคยมาพักที่บ้าน (สะยาดอ มหาสีศาสนเยกต่า สหภาพเมียนมาร์ และท่านปัญญาวโร ชาวออสเตรเลีย)

เมื่อได้ตัดสินใจ ที่จะทำงานพระศาสนาในที่ดินที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ดูแลรักษารอมาตลอด ๑๕ ปี บ้านไม้ทั้ง ๒ หลังนี้ จึงถูกเคลื่อนย้ายมา ณ ที่แห่งนี้

วันนี้ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เดินตรวจงาน ทั้งกล่าวกับช่าง “… ๒ อาทิตย์นี้ เสร็จไหม จะให้เป็นที่พักพระวิปัสสนาจารย์ก่อนเลย…” เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน นี้ จะมีงานฝึกอบรมกัมมัฏฐาน ที่นี่

ขอขอบพระคุณ อนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ที่เมตตาออกค่าใช้จ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการรื้อ และประกอบโครงขึ้นใหม่

ความตั้งใจ >>> shorturl.at/cosw8

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง